Thủ tục giải thể công ty CHƯA PHÁT SINH hóa đơn, doanh thu

Hồ sơ, thủ tục giải thể công ty, doanh nghiệp CHƯA PHÁT SINH hóa đơn, doanh thu không quá khó, Quốc Việt sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn trong bài viết này. Có đầy đủ hồ sơ file mẫu cho doanh nghiệp tham khảo.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021.
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực ngày 04/01/2021.
 • Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/05/2021.
 • Thông tư 105/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 17/01/2021.
 • Luật quản lý thuế 2019 có hiệu lực từ ngày 01/07/2020.

Điều kiện giải thể công ty, doanh nghiệp

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp làm thủ tục giải thể thì phải đáp ứng hai điều kiện sau:

 1. Đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác như tiền nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thôi việc, nợ lương của người lao động, các khoản nợ với các đối tác, nhà cung cấp...
 2. Không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa Án hoặc Trọng tài.

Hồ sơ, thủ tục giải thể công ty chưa phát sinh hóa đơn, doanh thu

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp được quy định tại Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020 cụ thể như sau: 

Bước 1. Ra quyết định giải thể doanh nghiệp

Chủ sở hữu công ty/Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông tổ chức cuộc họp để thống nhất về việc ra quyết định giải thể doanh nghiệp.

Quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Lý do giải thể.
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp.
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.
 • Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Bước 2. Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp cho người lao động, khách hàng, đối tác.

Doanh nghiệp phải gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp trong vòng 7 ngày kể từ ngày có quyết định giải thể doanh nghiệp tới những người có thẩm quyền và lợi ích liên quan đến việc giải thể của doanh nghiệp: người lao động, niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp, các chủ nợ…

Bước 3. Thanh lý tài sản của doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Bước 4: Thanh toán các khoản nợ của công ty

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết.
 • Nợ thu: thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN...
 • Các khoản nợ khác.

➥Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

Bước 5. Thông báo giải thể doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch & Đầu tư

➤ Hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp gồm có:

 • Thông báo giải thể doanh nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục II-22 ban hành kèm theo thông tư 01/2021/TT-BKHĐT).
 • Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục II-24 kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT).
 • Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.
 • Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc giải thể doanh nghiệp.
 • Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 thành viên về việc giải thể doanh nghiệp.
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu người đại diện pháp luật không trực tiếp thực hiện).

 Hồ sơ thông báo giải thể công ty gửi Sở KHĐT

➤ Hình thức nộp hồ sơ: Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH&ĐT nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ online trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thông qua tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số công cộng. 

➤ Trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế.

Bước 6. Thủ tục giải thể công ty với Cơ quan thuế

Trước khi quyết toán thuế, doanh nghiệp gửi hồ sơ xin khóa mã số thuế tới cơ quan thuế quản lý của doanh nghiệp. 

Hồ sơ xin đóng mã số thuế đối với doanh nghiệp không phát sinh hóa đơn, doanh thu như sau:

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế (nội dung quy định tại mẫu số 24/ĐK-TCT, ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.
 • Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.
 • Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc giải thể doanh nghiệp.
 • Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 thành viên về việc giải thể doanh nghiệp.
 • Công văn cam kết không phát sinh doanh thu.
 • Công văn cam kết không mua, in và phát hành hóa đơn.
 • Công văn cam kết không xin hoàn bất kỳ khoản thuế nộp thừa nào.
 • Công văn cam kết không hoạt động xuất nhập khẩu.
 • Công văn cam kết không có tài sản thanh lý (tùy từng doanh nghiệp).

 Hồ sơ đóng mã số thuế công ty tại cơ quan thuế 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện khi quyết toán thuế:

 • Hoàn thiện tờ khai thuế của các quý trong năm.
 • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp chưa đăng ký sử dụng và phát hành hóa đơn, chưa phát sinh doanh thu và chưa có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào thì các tờ khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp và báo cáo tài chính đều là báo cáo trắng. Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh chi phí thì phải giải trình các số liệu trong báo cáo với cơ quan thuế khi quyết toán.

Sau khi doanh nghiệp hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ thuế và xử lý các khoản nợ của doanh nghiệp (nếu có). Nếu doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế thì Chi cục thuế sẽ tiến hành đóng mã số thuế cho doanh nghiệp.

Bước 7. Thực hiện thủ tục giải thể công ty tại Sở Kế hoạch Đầu tư

Sau khi đóng mã số thuế, doanh nghiệp chuẩn bị 1 bộ hồ sơ giải thể doanh nghiệp như sau để nộp lên Sở KH&ĐT:

 • Thông báo giải thể doanh nghiệp (theo mẫu quy định tại Phụ lục II-22 ban hành kèm theo thông tư 01/2021/TT-BKHĐT).
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán
 • Báo cáo thanh lý tài sản.
 • Danh sách người lao động của doanh nghiệp.
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu người đại diện pháp luật không trực tiếp thực hiện).

 Hồ sơ giải thể công ty tại Sở KHĐT

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp chưa sử dụng lao động, không có tài sản thanh lý hay khoản nợ phải thanh toán thì lập báo cáo hoặc danh sách trắng.   

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giải thể như ở trên, doanh nghiệp nộp tại Sở KHĐT theo 2 cách sau:

 • Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH&ĐT nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Cách 2: Nộp hồ sơ online trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thông qua tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số công cộng.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Bước 8. Làm thủ tục trả lại con dấu

Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an theo quy định khi làm thủ tục giải thể.

Hồ sơ thực hiện trả con dấu bao gồm:

 • Công văn trả con dấu.
 • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.
 • Dấu pháp nhân.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Bước 9: Đăng bố cáo về việc giải thể công ty trên Cổng thông tin quốc gia

Dịch vụ giải thể công ty của quốc việt   

Đa số, các doanh nghiệp đều gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp do không nắm rõ quy trình và các mẫu công văn giấy tờ cần chuẩn bị. Nếu doanh nghiệp muốn tiết kiệm thời gian và chi phí giải thể doanh nghiệp có thể tham khảo dịch vụ giải thể doanh nghiệp của Quốc Việt.

Với phí dịch vụ trọn gói chỉ từ 3.000.000đ, Quốc Việt sẽ thực hiện những công việc sau cho bạn:

 1. Tư vấn điều kiện, quy trình, thủ tục giải thể cho doanh nghiệp.
 2. Kiểm tra, rà soát hồ sơ quyết toán thuế.
 3. Soạn thảo đầy đủ hồ sơ giải thể trình doanh nghiệp ký tận nơi.
 4. Thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan Nhà nước (cơ quan thuế, Tổng cục hải quan, Phòng/Sở Kế hoạch đầu tư).
 5. Nhận kết quả và bàn giao kết quả lại cho doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu, chi phí và đã hoàn thành việc nộp tờ khai, báo cáo đến thời điểm giải thể thì tổng thời gian để hoàn thành thủ tục là khoảng 25-30 ngày kể từ khi đóng mã số thuế.

Nếu doanh nghiệp quan tâm đến dịch vụ giải thể công ty của Quốc Việt hãy gọi ngay theo số 0972.006.222 (Miền Bắc) - 090.758.1234 (Miền Trung)0902.553.555 (Miền Nam)

để được tư vấn, hỗ trợ.

Một số câu hỏi thường gặp khi giải thể công ty chưa phát sinh

Doanh nghiệp phải thực hiện lần lượt các bước như sau: (Bước 1) Quyết định giải thể doanh nghiệp => (Bước 2) Gửi thông báo cho khách hàng, đối tác => (Bước 3) Thanh lý tài sản doanh nghiệp => (Bước 4) Thanh toán các khoản nợ của công ty => (Bước 5) Nộp hồ sơ thông báo giải thể tại Sở KHĐT => (Bước 6) Thực hiện thủ tục giải thể với cơ quan thuế để quyết toán thuế và đóng mã số thuế => (Bước 7) Làm thủ tục giải thể tại Sở KHĐT => (Bước 8) Làm thủ tục trả lại con dấu cho cơ quan công an với dấu do công an cấp => (Bước 9) Đăng bố cáo trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Thành phần hồ sơ gồm có: Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế, quyết định và biên bản họp về việc giải thể doanh nghiệp, công văn cam kết không phát sinh doanh thu, công văn cam kết không mua, in và phát hành hóa đơn, công văn cam kết không xin hoàn bất kỳ khoản thuế nộp thừa nào, công văn cam kết không hoạt động xuất nhập khẩu, công văn cam kết không có tài sản thanh lý (tùy từng doanh nghiệp).

➤➤ Tham khảo chi tiết: Hồ sơ xin đóng mã số thuế tại cơ quan thuế

Công việc doanh nghiệp cần làm khi quyết toán thuế bao gồm: Hoàn thiện tờ khai thuế của các quý trong năm, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp làm thủ tục giải thể thì phải đáp ứng hai điều kiện sau:

 • Đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác như tiền nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thôi việc, nợ lương của người lao động, các khoản nợ với các đối tác, nhà cung cấp...
 • Không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa Án hoặc Trọng tài.

Chi phí giải thể công ty tại Quốc Việt trọn gói là 3.000.000đ, áp dụng đối với công ty chưa phát sinh hóa đơn, doanh thu và không phát sinh báo cáo tờ khai. Doanh nghiệp có thể liên hệ Quốc Việt theo số 0972.006.222 (Miền Bắc) - 090.758.1234 (Miền Trung)0902.553.555 (Miền Nam) để được tư vấn, hỗ trợ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

0.0

Chưa có đánh giá nào

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn