Hồ sơ, thủ tục giải thể công ty Đã Phát Sinh hóa đơn, doanh thu

Hồ sơ, thủ tục giải thể công ty, doanh nghiệp đã phát sinh hóa đơn, doanh thu khá phức tạp. Doanh nghiệp có thể xem chi tiết quy trình giải thể trong bài viết này, có đầy đủ hồ sơ file mẫu tham khảo.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021.
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực ngày 04/01/2021.
 • Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/05/2021.
 • Thông tư 105/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 17/01/2021.
 • Luật quản lý thuế 2019 có hiệu lực từ ngày 01/07/2020.

Trọn bộ hồ sơ giải thể công ty đã phát sinh hóa đơn, doanh thu

1. Hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp gửi Sở KHĐT

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư gồm có:

 • Thông báo giải thể doanh nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục II-22 ban hành kèm theo thông tư 01/2021/TT-BKHĐT).
 • Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.
 • Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc giải thể doanh nghiệp.
 • Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 thành viên về việc giải thể doanh nghiệp.
 • Phương án giải quyết nợ (nếu có).
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu người đại diện pháp luật không trực tiếp thực hiện).

 Hồ sơ thông báo giải thể công ty gửi Sở KHĐT

2. Hồ sơ xin đóng mã số thuế tại Cơ quan thuế

Căn cứ theo quy định tại Điều 14 Thông tư 105/2020/TT-BTC, hồ sơ xin đóng mã số thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế) đối với doanh nghiệp đã phát sinh hóa đơn, doanh thu như sau:

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế (nội dung quy định tại mẫu số 24/ĐK-TCT, ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.
 • Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.
 • Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc giải thể doanh nghiệp.
 • Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 thành viên về việc giải thể doanh nghiệp.
 • Công văn cam kết không xin hoàn bất kỳ khoản thuế nộp thừa nào.
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (nộp qua chữ ký số).
 • Thông báo kết quả hủy hóa đơn mẫu TB03/AC (nộp qua chữ ký số).

Ngoài ra tùy từng doanh nghiệp có thể phải nộp thêm các giấy tờ sau:

 • Công văn cam kết không hoạt động xuất nhập khẩu.
 • Công văn cam kết không có tài sản thanh lý.
 • Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của Tổng cục Hải Quan (nếu doanh nghiệp có kinh doanh xuất nhập khẩu).
 • Tờ khai thuế Giá trị gia tăng.
 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân...

 Hồ sơ xin đóng MST công ty gửi cơ quan thuế

3. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tại Sở KHĐT

Căn cứ Khoản 1 Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020, hồ sơ giải thể doanh nghiệp tại Sở KHĐT bao gồm các giấy tờ sau:

 • Thông báo giải thể doanh nghiệp (theo mẫu quy định tại Phụ lục II-22 ban hành kèm theo thông tư 01/2021/TT-BKHĐT).
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán.
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp.
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).
 • Danh sách người lao động của doanh nghiệp.
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu người đại diện pháp luật không trực tiếp thực hiện).

 Hồ sơ giải thể công ty gửi Sở KHĐT

4. Hồ sơ trả con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

Hồ sơ thực hiện trả con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký con dấu tại cơ quan công an bao gồm:

 • Công văn trả con dấu.
 • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.
 • Dấu pháp nhân.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Quy trình thủ tục giải thể công ty đã phát sinh hóa đơn, doanh thu

Trình tự các bước giải thể doanh nghiệp đã phát sinh hóa đơn, doanh thu cụ thể như sau:

Bước 1. Những việc cần làm trước khi làm thủ tục giải thể

 • Thông báo công khai về việc giải thể doanh nghiệp cho khách hàng, đối tác và niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
 • Thực hiện thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ, hàng tồn kho trước khi giải thể.
 • Thanh toán các khoản nợ của công ty: nợ lương, phụ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, tiền thưởng cho người lao động, nợ thuế, các khoản nợ khác…
 • Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn.
 • Hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế và xử lý số tiền thuế nộp thừa, số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ (nếu có) với cơ quan quản lý thuế.
 • Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì phải hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp.

Bước 2. Làm thủ tục thông báo giải thể tại Sở KHĐT

Quy trình thủ tục như sau:

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ online trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thông qua tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số.
 • Trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế. 

Bước 3. Làm thủ tục giải thể công ty với cơ quan thuế

Tại bước này, doanh nghiệp thực hiện 2 việc sau:

 • Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp gửi Cơ quan thuế để khóa mã số thuế.
 • Doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN của năm giải thể trong vòng 45 ngày kể từ ngày nộp quyết định giải thể. 

Sau khi doanh nghiệp hoàn tất thủ tục quyết toán thuế và hoàn thành các nghĩa vụ thuế thì Cơ quan thuế sẽ thực hiện đóng mã số thuế cho doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp phát sinh nhiều doanh thu, chi phí thì quyết toán thuế là phần việc tốn nhiều thời gian và thường gặp nhiều khó khăn nhất. Do vậy, để rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục giải thể, doanh nghiệp có thể tham khảo dịch vụ giải thể công ty tại Quốc Việt.  

Bước 4. Làm thủ tục trả lại con dấu cho cơ quan công an

Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan Công an cấp, doanh nghiệp nộp hồ sơ trả con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan Công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Bước 5. Thực hiện thủ tục giải thể công ty tại Sở Kế hoạch Đầu tư

Sau khi đóng mã số thuế, doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp tới Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT để hoàn tất thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp và chuyển trạng thái hoạt động của doanh nghiệp về tình trạng đã giải thể.

Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp 2020, kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp bị nghiêm cấm thực hiện các hoạt động sau đây:

 • Cất giấu, tẩu tán tài sản.
 • Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ.
 • Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp.
 • Ký kết hợp đồng mới, trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp.
 • Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản.
 • Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực.
 • Huy động vốn dưới mọi hình thức.

Trên đây, Quốc Việt đã hướng dẫn cho doanh nghiệp những thông tin rất chi tiết về hồ sơ, thủ tục giải thể doanh nghiệp đã phát sinh hóa đơn, doanh thu. Nếu doanh nghiệp cần tư vấn thêm thông tin hoặc cần tư vấn về dịch vụ giải thể doanh nghiệp, hãy gọi ngay cho Quốc Việt theo số 0977.119.222 (Hà Nội) hoặc 090.119.4567 (TPHCM) để được hỗ trợ.

Một số câu hỏi thường gặp khi giải thể công ty đã phát sinh hóa đơn

Khi giải thể, doanh nghiệp cần những việc sau:

 • Làm thủ tục thông báo giải thể tại Sở KHĐT.
 • Làm thủ tục khóa mã số và quyết toán thuế.
 • Làm thủ tục trả lại con dấu cho cơ quan công an.
 • Làm thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Sở KHĐT.

Các cơ quan doanh nghiệp cần làm việc khi giải thể doanh nghiệp gồm:

 • Cơ quan hải quan: Xác nhận nghĩa vụ hải quan.
 • Cơ quan BHXH: Chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động.
 • Cơ quan thuế: Quyết toán thuế và đóng cửa mã số thuế.
 • Sở KHĐT: trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

CÓ. Đối với những doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/07/2015, sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp thì phải làm thủ tục trả lại con dấu.

Tổng thời gian hoàn thành thủ tục giải thể mỗi doanh nghiệp không giống nhau, tuy nhiên tối thiểu có thể mất từ 2-3 tháng trở lên.

Công việc cần thực hiện trước khi giải thể doanh nghiệp:

 • Thông báo công khai về việc giải thể doanh nghiệp cho khách hàng, đối tác.
 • Thực hiện thanh lý tài sản và các khoản nợ của công ty.
 • Hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, nợ thuế.
 • Làm thủ tục chấm dứt các đơn vị phụ thuộc trước khi giải thể doanh nghiệp.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

0.0

Chưa có đánh giá nào

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn