Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp - Cập nhật mới

Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật đối tương ứng với từng loại hình công ty sẽ được Quốc Việt cập nhật theo thông tin mới nhất qua bài viết này. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho doanh nghiệp trong quá trình đăng ký thành lập công ty.

Căn cứ pháp lý 

 • Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
 • Các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?

Căn cứ theo Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bắt buộc là 1 cá nhân, đại diện doanh nghiệp thực hiện:

 • Các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp.
 • Yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn.
 • Đại diện cho doanh nghiệp trong tố tụng tại Tòa án, trước Trọng tài.

Trên thực tế, khi thành lập công ty, công ty TNHH và công ty cổ phần có thể có 1 hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thể đồng thời kiêm nhiều vị trí quản lý khác. Do đó, việc phân chia quyền, nghĩa vụ và chức danh của người đại diện theo pháp luật sẽ căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Sau đây Quốc Việt sẽ chia sẻ về người đại diện theo pháp luật của từng loại hình công ty cụ thể:

Loại hình công ty

Các vị trí quản lý đảm nhiệm

Công ty cổ phần

Người đại diện theo pháp luật của công ty CP có thể đảm nhiệm các vị trí quản lý sau:

 • Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 • Giám đốc.
 • Tổng giám đốc.
 • Hoặc các chức vụ được quy định tại Điều lệ công ty.

Công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên có mô hình tổ chức do cá nhân làm chủ sở hữu, đại diện pháp luật có thể là:

 • Chủ tịch công ty.
 • Giám đốc.
 • Tổng giám đốc.

Mô hình do tổ chức làm chủ sở hữu, người đại diện pháp luật có thể đảm nhiệm các vị trí sau:

 • Chủ tịch Hội đồng thành viên.
 • Chủ tịch công ty.
 • Giám đốc.
 • Tổng giám đốc.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể đảm nhiệm các vị trí sau:

 • Chủ tịch Hội đồng thành viên.
 • Giám đốc.
 • Tổng giám đốc.
Công ty hợp danh

Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh giữ 1 hoặc đồng thời các chức năng sau:

 • Chủ tịch Hội đồng thành viên.
 • Giám đốc.
 • Tổng giám đốc.

Doanh nghiệp tư nhân

 • Người đại diện theo pháp luật của DNTN là chủ của DNTN. 

Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật

Trường hợp người đại diện pháp luật là Giám đốc, Tổng giám đốc thì quyền và nghĩa vụ sẽ được quyết định trong thẩm quyền của Giám đốc, Tổng giám đốc như:

 • Điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thẩm quyền của Giám đốc, Tổng giám đốc.
 • Triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Chế độ lương thưởng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm nhân sự.
 • Kiến nghị cách thức tổ chức, quy chế để quản lý trong nội bộ công ty.
 • Lên phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ cho doanh nghiệp.
 • Thực hiện các nghị quyết, quyết định được ban hành bởi Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 • Thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty hoặc quyết định của Chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị.

Nếu người đại diện pháp luật kiêm thêm vị trí Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên thì ngoài các quyền lợi và nghĩa vụ kể trên, họ sẽ có thêm các quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

 • Lập kế hoạch hoạt động cho Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị.
 • Chuẩn bị nội dung, tài liệu, triệu tập, chủ trì, chủ tọa tại các cuộc họp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị.
 • Ký kết, giám sát, tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị.
 • Quyền và nghĩa vụ khác được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty.

Quy định về người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định sau:

 • Công dân Việt Nam/người nước ngoài, 18 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Người đại diện không nhất thiết là người góp vốn trong công ty.
 • Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý và thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Phải đảm bảo doanh nghiệp có ít nhất 1 người đại diện pháp luật cư trú tại Việt Nam.
 • Người đại diện duy nhất ở Việt Nam khi xuất cảnh phải ủy quyền đại diện bằng văn bản cho người khác ở Việt Nam và vẫn phải chịu đầy đủ trách nhiệm khi đã ủy quyền.
 • Tất cả đại diện pháp luật đều vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền hoặc chết, mất tích, bị hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự, bị cấm đảm nhiệm chức vụ… thì chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành bầu cử người đại diện pháp luật mới.

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm như sau:

 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách thật thà, trung thành, cẩn trọng và đặt lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp lên trên.
 • Không lạm dụng địa vị, sử dụng thông tin, cơ hội kinh doanh, tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty nếu mình hoặc người có liên quan đến mình như: bố, mẹ, chồng... đang làm chủ, có cổ phần, phần vốn góp cho doanh nghiệp khác.

Trên đây, Quốc Việt đã cung cấp những thông tin rất chi tiết về các quy định, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Nếu doanh nghiệp cần hỗ trợ thêm thông tin về người đại diện pháp luật khi thành lập công ty hoặc cần hỗ trợ thay đổi người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ Quốc Việt theo số 0972.006.222 (Miền Bắc) - 090.758.1234 (Miền Trung)0902.553.555 (Miền Nam) để được tư vấn, hỗ trợ.

Một số câu hỏi về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là 1 cá nhân, đại diện doanh nghiệp thực hiện:

 • Các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp.
 • Yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn.
 • Đại diện cho doanh nghiệp trong tố tụng tại Tòa án, trước Trọng tài.
Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần có thể đồng thời nắm giữ các vị trí quản lý như: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc, hoặc các chức vụ được quy định tại Điều lệ công ty.

Công ty TNHH 1 thành viên có mô hình tổ chức do cá nhân làm chủ sở hữu, người đại diện pháp luật có thể là: Chủ tịch công ty, Giám đốc, Tổng giám đốc.

Mô hình tổ chức do tổ chức làm chủ sở hữu, người đại diện pháp luật có thể đồng thời đảm nhiệm thêm các vị trí: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc, Tổng giám đốc.

Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh giữ 1 hoặc đồng thời giữ các chức năng sau: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc.

Người đại diện pháp luật là Giám đốc, Tổng giám đốc thì sẽ được quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Giám đốc, Tổng giám đốc. Ngoài ra, nếu kiêm thêm vị trí Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng thì họ sẽ có thêm các quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng.

Tham khảo chi tiếtQuyền và nghĩa vụ của người đại diện

Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể quản lý ở các vị trí sau: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm như sau:

 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách thật thà, trung thành, cẩn trọng và đặt lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp lên trên.
 • Không lạm dụng địa vị, sử dụng thông tin, cơ hội kinh doanh, tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty nếu mình hoặc người có liên quan đến mình như: bố, mẹ, chồng... đang làm chủ, có cổ phần, phần vốn góp cho doanh nghiệp khác.
Một người có thể đứng tên đại diện pháp luật cho nhiều công ty.
Công ty TNHH và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật và số lượng người đại diện theo pháp luật sẽ được quy định cụ thể trong Điều lệ công ty.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

0.0

Chưa có đánh giá nào

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn